Lean Manufacturing

Λιτή Παραγωγή & Λιτή Διοίκηση
Βιομηχανικών Επιχειρήσεων
(Lean Manufacturing)

Γιατί Lean Manufacturing;

Η ανάσχεση της αποδιάρθρωσης του παραγωγικού ιστού και η αντιστροφή της αποβιομηχάνισης που συντελείται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, απαιτεί τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας σε ορισμένους παράγοντες στρατηγικής σημασίας όπως την ικανότητα παραγωγής προϊόντων υψηλής ποιότητας, το χαμηλό κόστος παραγωγής, τους μικρούς χρόνους παράδοσης και διεκπεραίωσης, την αύξηση της παραγωγικότητας όλων των συντελεστών παραγωγής.

Η Λιτή Παραγωγή (Lean Manufacturing) έχει αναγνωριστεί και εγκαθιδρυθεί σε παγκόσμιο επίπεδο ως ένα σύνολο εργαλείων και μεθοδολογιών που μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των ανωτέρω.

Απώτερος στόχος είναι μετά το τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι να έχουν αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν σε βάθος, αλλά και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά, τις αρχές και τα εργαλεία της Λιτής Παραγωγής. Με αυτό τον τρόπο θα ενισχυθεί ο ρόλος της ελληνικής βιομηχανίας μέσα από τη συνολική αναβάθμιση της προς ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που στοχεύει στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και χαμηλού κόστους παραγωγής.

Περιεχόμενα Προγράμματος & Εκπαιδευτικό Υλικό

Το πρόγραμμα αποτελείται από 11 διδακτικές ενότητες που παρουσιάζονται και αναλύονται σε 13 τηλεδιαλέξεις διάρκειας 2,5 ωρών έκαστη. Η μέθοδος υλοποίησης του προγράμματος είναι εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning) με σύγχρονη διδασκαλία.

 

Στόχος της ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων στα ακόλουθα:

 • Προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες βιομηχανικές επιχειρήσεις
 • Ιστορική αναδρομή της Λιτής Παραγωγής και του Toyota Production System
 • Βασικές αρχές Λιτής Παραγωγής (αξία, ρεύμα αξίας, ροή, έλξη και τελειότητα)
 • Βασικοί τύποι σπατάλης (7 types of Muda)
 • Σταθερότητα παραγωγικής διαδικασίας (Process Stability)
 • Σχέση Λιτής Παραγωγής με άλλα προγράμματα βελτίωσης παραγωγικότητας (TPM, WCM, CI, TQM, Lean Six Sigma)
 • Οφέλη από την εφαρμογή της Λιτής Παραγωγής
 • Εφαρμογή της Λιτής Παραγωγή μέσω συγκεκριμένων πυλώνων

Στόχος της ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων στα ακόλουθα:

 • Βασικοί δείκτες απόδοσης (KPIs) για την εφαρμογή της Λιτής Παραγωγής
 • Ο ισορροπημένος χάρτης κρίσιμων δεικτών επίδοσης (Balanced Scorecard)
 • Χάραξη και υλοποίηση της στρατηγικής (Hoshin Kanri, Future State Visions, Master Plans, Daily Management System, φόρμα Α3)
 • Εφαρμογή του κύκλου PDCA
 • Ο ρόλος του ηγέτη στη Λιτή Παραγωγή
 • Παρουσία του ηγέτη στον χώρο της παραγωγής (GEMBA)
 • Βασικά μοντέλα Coaching (μοντέλο GROW)
 • Νοητικά μοντέλα για Λιτή Παραγωγή (Lean Mental Models)

Στόχος της ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων στα ακόλουθα:

 • Οργανωτικός σχεδιασμός σύμφωνα με το μοντέλο STAR
 • Χάραξη στρατηγικής για Λιτή Παραγωγή
 • Διαμόρφωση εταιρικής κουλτούρας για Λιτή Παραγωγή
 • Σχεδιασμός οργανωτικής δομής για Λιτή Παραγωγή
 • Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και κίνητρα βελτίωσης της απόδοσης
 • Εναρμόνιση εταιρικών και προσωπικών στόχων (goal alignment)
 • Αξιολόγηση οργανωσιακής αποτελεσματικότητας (Organizational Effectiveness Assessment)

Υποενότητα 4.1: Η ανάλυση της δυναμικότητας μιας βιομηχανικής μονάδας (Capacity Analysis)

Στόχος της υποενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων στα ακόλουθα:

 • Οι έννοιες της δυναμικότητας (Capacity) και της αξιοπιστίας (Reliability) ενός συστήματος παραγωγής
 • Το διάγραμμα καταρράκτη (Asset Utilization Waterfall Diagram)
 • Οι έξι μεγάλες απώλειες (Six Big Losses)
 • Μέτρηση της απόδοσης με τον δείκτη Overall Equipment Effectiveness (OEE)
 • Οι δείκτες Mean Time Between Failure (MTBF) και Mean Time to Repair (MTTR)

Υποενότητα 4.2: Η ανάλυση των απωλειών (Loss Analysis) και ο εντοπισμός της σπατάλης (Waste) μιας βιομηχανικής μονάδας

Στόχος της υποενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων στα ακόλουθα:

 • Έννοιες της Διοικητικής Λογιστικής
 • Ιστορικό κόστος και πρότυπο κόστος
 • Ανάλυση αποκλίσεων (Variance Analysis)
 • Χαρτογράφηση ρεύματος αξίας (Value Stream Mapping-VSM)
 • Η επιλογή των κατάλληλων έργων μείωσης κόστους

Υποενότητα 4.3: Η διαδικασία της εστιασμένης βελτίωσης (Focus Improvement Process) και η επίλυση προβλημάτων (Problem Solving)

Στόχος της υποενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων στα ακόλουθα:

 • Διαδικασία επίλυσης προβλημάτων (Problem Solving Process)
 • Ανάλυση ριζικών αιτίων με τα εργαλεία “Why-Why” και διάγραμμα “Fisbone”
 • Βελτιωτικές ενέργειες με χρήση Kaizen
 • Τα 7 βήματα της διαδικασίας εστιασμένης βελτίωσης – FI

Στόχος της ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων στα ακόλουθα:

 • Σύστημα οργάνωσης 5S και οπτικός έλεγχος (Visual Management)
 • Πρότυπα καθαρισμού, επιθεώρησης, λίπανσης (CIL)
 • Βέλτιστες ρυθμίσεις (Optimum Settings)
 • Γρήγορες αλλαγές ρυθμίσεων (SMED)
 • Διαχείριση ανωμαλιών (Abnormalities Management)
 • Εξάλειψη βλαβών (Breakdown Elimination)
 • Προγραμματισμός συντηρήσεων και διορθωτικών ενεργειών (Maintenance Planning & Scheduling)

Στόχος της ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων στα ακόλουθα:

 • Οι στόχοι της Αυτόνομης Συντήρησης (ΑΜ)
 • Η διαφορά της Αυτόνομης και της Επαγγελματικής Συντήρησης
 • Η εξέλιξη των χειριστών και των τεχνικών στην ΑΜ
 • Τα 7 βήματα υλοποίησης της ΑΜ

Στόχος της ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων στα ακόλουθα:

 • Οι στόχοι της Επαγγελματικής Συντήρησης (PΜ)
 • Η εξέλιξη των συστημάτων συντήρησης
 • Η ABC ανάλυση των βλαβών
 • Οι τύποι συντήρησης (διαγνωστική, προληπτική και προβλεπτική)
 • Το κόστος της συντήρησης
 • Η έννοια των εργασιών σε αναμονή (Backlog)
 • Τα 5 βήματα υλοποίησης της PΜ

Στόχος της ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων στα ακόλουθα:

 • Οι στόχος των μηδενικών ατυχημάτων (Zero Accident Vision)
 • Η ανάλυση επικινδυνότητας (Risk Analysis)
 • Η διαχείριση έκτακτων καταστάσεων (Emergency Management)
 • Ο μανθάνων οργανισμός (Learning from Experience)

Στόχος της ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων στα ακόλουθα:

 • Ο στόχος των μηδενικών ελαττωματικών προϊόντων (Zero Defects)
 • Το κόστος της Ποιότητας (Cost of Quality)
 • Ο στατιστικός έλεγχος της Ποιότητας (Statistical Control)
 • Τα 7 βασικά εργαλεία της Ποιότητας (7 QC Tools)
 • Διασφάλιση έναντι σφαλμάτων (Poka Yoke)
 • Ποιότητα “Έξι Σίγμα” (Lean Six Sigma)
 • Το μοντέλο DMAIC

Στόχος της ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων στα ακόλουθα:

 • Το σύστημα Just in Time (JIT)
 • Έλξη (Pull) και προώθηση (Push)
 • Το σύστημα Kanban
 • Το χρονικό διάστημα Takt
 • Το κόστος διατήρησης αποθεμάτων
 • Η μέθοδος Milk Run και το Cross Docking
 • Η εξομάλυνση της Παραγωγής (Level Production)

Στόχος της ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων στα ακόλουθα:

 • Οι έννοιες του Early Management και του Vertical Start Up
 • Η ανάπτυξη της λειτουργίας της Ποιότητας (QFD)
 • Οι φάσεις υλοποίησης ενός προγράμματος Λιτής Παραγωγής
 • Τα συνήθη λάθη στην υλοποίηση ενός προγράμματος Λιτής Παραγωγής
 • Το επιτυχημένο λανσάρισμα ενός προγράμματος Λιτής Παραγωγής
 • O ρόλος του Lean Sensei

Το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος αναφορικά με τις παραπάνω Διδακτικές Ενότητες αποτελείται από:

 • Σημειώσεις διαλέξεων για κάθε ενότητα
 • Επιστημονικά άρθρα και κείμενα που συμπληρώνουν την ύλη
 • Παραπομπές σε σχετική βιβλιογραφία
 • Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης – Εργασία αξιολόγησης

Μέθοδος Διδασκαλίας & Τρόπος Διεξαγωγής

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε διάστημα 13 εβδομάδων (31 ώρες) με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning), με σύγχρονη διδασκαλία (live streaming) που πραγματοποιείται μέσω ειδικά διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Ο συνολικός εκτιμώμενος χρόνος ενασχόλησης που αναφέρεται και στο Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού είναι 99 ώρες.

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω της πλατφόρμας διδασκαλίας. Μετά το τέλος κάθε τηλεδιάλεξης δίνεται στους εκπαιδευομένους εργασία για πρακτική άσκηση, η οποία αποτελεί πρακτική εφαρμογή των εννοιών που παρουσιάζονται σε κάθε ενότητα και δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευομένους να ανταλλάξουν εμπειρίες, γνώσεις και προβληματισμούς.

Η τελική βαθμολογία του εκπαιδευόμενου στο πρόγραμμα προκύπτει κατά 70% από τον μέσο όρο του συνόλου των εργασιών και 30% από την αξιολόγηση της συμμετοχής και της παρουσίας του στις εκπαιδευτικές τηλεδιαλέξεις.

Η γλώσσα υλοποίησης του προγράμματος είναι η ελληνική, ενώ για την παρακολούθηση του προγράμματος είναι απαραίτητο ο κάθε εκπαιδευόμενος να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, κατοχή προσωπικού e-mail και βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Δίδακτρα & Εκπτωτική Πολιτική

Το συνολικό κόστος φοίτησης για το πρόγραμμα είναι 550 ευρώ.

Οι εκπτωτικές πολιτικές που ακολουθούνται είναι οι ακόλουθες:

 • 10% για εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων

 • 15% για ομαδικές εγγραφές τριών ατόμων και άνω από τον ίδιο φορέα

 • 15% για ανέργους (απαιτείται κάρτα ανεργίας)

 • 20% για άτομα με ειδικές ανάγκες (απαιτείται προσκόμιση σχετικού εγγράφου)

 • 20% αν ο εκπαιδευόμενος έχει παρακολουθήσει το Πρόγραμμα «Ασφάλεια & Περιβαλλοντική Προστασία Βιομηχανικών Επιχειρήσεων»

Σημειώνεται ακόμα ότι το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί μέσω ΛΑΕΚ 0,24%.

Μέθοδος Αξιολόγησης & Χορηγούμενο Πιστοποιητικό

H χορήγηση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης πραγματοποιείται όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει σε όλες τις εργασίες βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50% και έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον 10 από τις 13 τηλεδιαλέξειςΗ εκπλήρωση των ανωτέρω οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης για το πρόγραμμα με τίτλο “Λιτή Παραγωγή και Λιτή Διοίκηση Βιομηχανικών Επιχειρήσεων (Lean Manufacturing)”. Το πιστοποιητικό συνοδεύεται από Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού στο οποίο αποτυπώνονται μεταξύ άλλων και τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις/συμπεριφορές

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Τα προγράμματα χορηγούν και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Συνδεθείτε στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης εδώ.